IVORY Ceramics

Dofinansowanie

 

Wartość projektu: 868 103,25 pln   |    Wkład Funduszy Europejskich: 599 908,75 pln

 

 

 Modernizacja linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Ivory Ceramics sp. z o.o.

RPWM.04.02.00-28-0076/18-00


Dodatkowe informacje:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00

 

Opis projektu:
Projekt polega na modernizacji linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Ivory Ceramics sp. z o.o. polegającej na wymianie istniejącego pieca elektrycznego tunelowego do dekoracji na ceramice oraz szkle na nowe urządzenie o lepszych parametrach technicznych z odzyskiem ciepła technologicznego i o mniejszym zapotrzebowaniu na energie elektryczną. Sprawność obecnie używanego pieca elektrycznego do dekoracji jest niska, gdyż układ hydrauliczny i system sterowania wymusza pracę ciągłą silników elektrycznych, ponadto niska izolacyjność przegród pieca wymusza dodatkową pracę grzałek elektrycznych, co powoduje znaczne zużycie energii elektrycznej, zmniejszając tym samym sprawność całkowitą urządzenia. System jest energochłonny, ponieważ nie ma dostatecznej izolacji termicznej przegród pieca oddzielających część produkcyjną (tunel grzewczy), ponadto nie jest wyposażony w  system odzysku ciepła energii w postaci odzysku ciepła z powietrza wtórnego obiegu i tym samym wymaga ciągłej pracy grzałek elektrycznych o dużej mocy elektrycznej, co wynika z wykonanych pomiarów. Silniki elektryczne, taśmy podawcze są w znacznym stopniu wyeksploatowane, a same urządzenie zużyło się technologicznie. Projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy w obszarze objętym projektem.
 
Cel projektu:
Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:
Cel główny projektu dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Ivory sp. z o.o. zmniejszając tym samym
zanieczyszczenia powietrza, głównie redukując emisję CO2. Cel projektu jest spójny z celem działania 4.2 Efektywność energetyczna i
wykorzystanie OZE w MŚP: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Osiągnięcie celu głównego pozwoli osiągnąć następujące cele w dłuższym horyzoncie czasowym:
•Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców obszaru objętego projektem
•Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa
•Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację linii produkcyjnej,
• Obniżenie kosztów eksploatacyjnych
Projekt wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda. 

Do góry