IVORY Ceramics

Warunki współpracy

IVORY - OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunki ogólne

IVORY obsługuje agencje reklamowe. Dla agencji reklamowych przygotowaliśmy specjalny cennik uwzględniający rabat, bezpłatne katalogi, stronę internetową bez naszych danych, prezentację produktów na cd-romie. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej Ivory i innych celach prezentacji naszych produktów. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

2. Zamówienia

Kupujący zawiera umowę zakupu towaru z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia. Kupujący pisemnie potwierdza fakt przyjęcia do realizacji zamówienia. Zamówienie określi w sposób precyzyjny ilość i rodzaj towaru, cenę, terminy realizacji. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu wzory, wymagania kolorystyczne oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w dniu wysłania zamówienia.

3. Płatność

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny zakupu w wysokości 40% wartości zamówienia. Zaliczka płatna jest w terminie 3 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W przypadku nie zapłacenia zaliczki w terminie strony umowy uważać będą , iż nie doszło do złożenia zamówienia i zawarcia umowy, chyba że Kupujący złoży oświadczenie, iż zaliczkę wpłaci w innym terminie przez siebie wskazanym. W przypadku zwłoki w zapłacie zaliczki terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie proporcjonalnie do okresu zwłoki. Sprzedający może naliczyć z tytułu zwłoki w zapłacie ceny odsetki ustawowe w podwójnej wysokości. Zapłata ceny następuje z chwilą wpływu na konto sprzedającego środków pieniężnych.

4. Odebranie towaru

Kupujący zawiadamia sprzedającego z wyprzedzeniem 3 dni o terminie odbioru zamówionego towaru z magazynów Sprzedającego. Sprzedający przygotuje towar do przewozu, koszty opakowania stanowią koszt sprzedającego. Koszty przewozu /transportu/ stanowią koszty kupującego.

5. Prawa autorskie

Wzór produktu chroniony jest prawem autorskim, zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji ds. Rynku Wewnętrznego / E -030008 Alicante /. Kopiowanie wzoru użytkowego bez zgody sprzedającego jest zabronione.

6. Reklamacje

Definicja wady fizycznej: Wady fizyczne występują wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona biorąc pod uwagę przeznaczenie rzeczy. Odstępstwa koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika PANTONA nie jest wadą fizyczną produktu.
Kupujący zobowiązuje się sprawdzić towar w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru /wydania go z magazynu/. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi w w/w terminie Sprzedającego o stwierdzonych wadach.
Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy wypełnić dokument reklamacyjny, będący w posiadaniu kuriera.
Reklamacje rozpatrywane będą tylko wtedy, gdy reklamujący wypełni i odeśle Formularz reklamacyjny (pobierz). Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. Nakład dostarczego towaru może się różnić +/- 5% od nakładu w zamówieniu. Reklamacja nie wstrzymuje obowiązku zapłaty ceny za dostarczony towar.
IVORY SPRZEDAJE WYROBY KLASY I i II WG NORMY PN-A-12450:1975 ORAZ NORMY PN-A-12480:1975 POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI. NORMY DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE KLIENTA W SIEDZIBIE FIRMY IVORY.
W/W NORMY ZAWIERAJĄ TABLICĘ NR 3 W KTÓRYCH OKREŚLONO STOPNIE WYSTĘPOWANIA WAD NA NACZYNIACH.
IVORY PRZY ROZPATRYWANIU REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH ZASTOSUJE W/W NORMY I TABELE.

7.   Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do zawinionych czynności sprzedającego i wysokości zamówienia.

8.   W przypadku sporu właściwym będzie Sąd Gospodarczy w Olsztynie.  

9.   Akceptacja formularza zamówienia drogą elektroniczna jest dla nas podstawą do rozpoczęcia realizacji 

Do góry