IVORY Ceramics

Warunki współpracy

IVORY - OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunki ogólne

IVORY obsługuje agencje reklamowe. Dla agencji reklamowych przygotowaliśmy specjalny cennik uwzględniający rabat, bezpłatne katalogi, stronę internetową bez naszych danych, prezentację produktów na cd-romie. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej Ivory i innych celach prezentacji naszych produktów. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

2. Zamówienia

Kupujący zawiera umowę zakupu towaru z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia. Kupujący pisemnie potwierdza fakt przyjęcia do realizacji zamówienia. Zamówienie określi w sposób precyzyjny ilość i rodzaj towaru, cenę, terminy realizacji. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu wzory, wymagania kolorystyczne oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w dniu wysłania zamówienia.

3. Płatność

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny zakupu w wysokości 40% wartości zamówienia. Zaliczka płatna jest w terminie 3 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W przypadku nie zapłacenia zaliczki w terminie strony umowy uważać będą , iż nie doszło do złożenia zamówienia i zawarcia umowy, chyba że Kupujący złoży oświadczenie, iż zaliczkę wpłaci w innym terminie przez siebie wskazanym. W przypadku zwłoki w zapłacie zaliczki terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie proporcjonalnie do okresu zwłoki. Sprzedający może naliczyć z tytułu zwłoki w zapłacie ceny odsetki ustawowe w podwójnej wysokości. Zapłata ceny następuje z chwilą wpływu na konto sprzedającego środków pieniężnych.

4. Odebranie towaru

Kupujący zawiadamia sprzedającego z wyprzedzeniem 3 dni o terminie odbioru zamówionego towaru z magazynów Sprzedającego. Sprzedający przygotuje towar do przewozu, koszty opakowania stanowią koszt sprzedającego. Koszty przewozu /transportu/ stanowią koszty kupującego.

5. Prawa autorskie

Wzór produktu chroniony jest prawem autorskim, zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji ds. Rynku Wewnętrznego / E -030008 Alicante /. Kopiowanie wzoru użytkowego bez zgody sprzedającego jest zabronione.

6. Reklamacje

Definicja wady fizycznej: Wady fizyczne występują wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona biorąc pod uwagę przeznaczenie rzeczy. Odstępstwa koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika PANTONA nie jest wadą fizyczną produktu.
Kupujący zobowiązuje się sprawdzić towar w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru /wydania go z magazynu/. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi w w/w terminie Sprzedającego o stwierdzonych wadach.
Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy wypełnić dokument reklamacyjny, będący w posiadaniu kuriera.
Reklamacje rozpatrywane będą tylko wtedy, gdy reklamujący wypełni i odeśle Formularz reklamacyjny (pobierz). Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. Nakład dostarczego towaru może się różnić +/- 5% od nakładu w zamówieniu. Reklamacja nie wstrzymuje obowiązku zapłaty ceny za dostarczony towar.
IVORY SPRZEDAJE WYROBY KLASY I i II WG NORMY PN-A-12450:1975 ORAZ NORMY PN-A-12480:1975 POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI. NORMY DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE KLIENTA W SIEDZIBIE FIRMY IVORY.
W/W NORMY ZAWIERAJĄ TABLICĘ NR 3 W KTÓRYCH OKREŚLONO STOPNIE WYSTĘPOWANIA WAD NA NACZYNIACH.
IVORY PRZY ROZPATRYWANIU REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH ZASTOSUJE W/W NORMY I TABELE.

7.   Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do zawinionych czynności sprzedającego i wysokości zamówienia.

8.   W przypadku sporu właściwym będzie Sąd Gospodarczy w Olsztynie.  

9.   Akceptacja formularza zamówienia drogą elektroniczna jest dla nas podstawą do rozpoczęcia realizacji 

 


 

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

 

               W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) przedstawiamy następującą informację: 

 

              Ivory Ceramics Sp. zo.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego

ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia  usługi na rzecz kontrahenta. Państwa dane posiadamy z bieżących kontaktów handlowych i rejestracji ze strony www.ivory.com.pl

oraz www.kalkulator.ivory.com.pl, spotkań biznesowych i targowych, a także z indywidualnych akcji telemarketingowych i mailingowych.

 

             Administratorem danych osobowych jest: Ivory Ceramics Sp zo.o.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania

jakichkolwiek transakcji handlowych.  Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa i adres firmy oraz numer telefonu.

Dane osobowe posłużą do realizacji świadczonych usług oraz kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń.

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy  usługowej z Nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia

  współpracy z Państwem, a po jej zakończeniu przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

                

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:

               1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

               2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

               3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

               4. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń. Aktualizacje danych należy kierować na adres:

 

 

Zespół 

Ivory Ceramics Sp. zoo.

Miętowa 51, 10-687 Olsztyn

Do góry